Gộp, bãi bỏ một số phụ cấp của công chức, viên chức sau cải cách tiền lương tháng 7/2024

Theo Nghị quyết 27, sau khi cải cách tiền lương sẽ tiến hành gộp, bỏ nhiều loại phụ cấp.

Lý do gộp, bỏ nhiều loại phụ cấp khi cải cách tiền lương

Tại Tiểu mục 2 Mục 1 Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 nêu rõ:

"Bên cạnh kết quả đạt được, chính sách tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; còn mang nặng tính bình quân, không bảo đảm được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động.

Quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan, nhiều cấp quyết định bằng các văn bản quy định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ. 

Chưa phát huy được quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc đánh giá và trả lương, thưởng, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Như vậy, những hạn chế, bất cập đối với phụ cấp được Nghị quyết 27 nêu lên như sau:

Có quá nhiều loại phụ cấp, nhiều khoản thu nhập ngoài lương do nhiều cơ quan, nhiều cấp quyết định bằng các văn bản quy định khác nhau làm phát sinh những bất hợp lý, không thể hiện rõ thứ bậc hành chính trong hoạt động công vụ.

3 khoản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được nhận sau cải cách tiền lương từ tháng 7/2024

GĐXH - Nghị quyết 27/NQ-TW nêu rõ thiết kế cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi cải cách tiền lương. Vậy thu nhập của công chức từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương gồm những gì?

Gộp, bãi bỏ một số phụ cấp khi cải cách tiền lương

- Gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường...).

- Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

gop-bai-bo-mot-so-phu-cap-cua-cong-chuc-vien-chuc-sau-cai-cach-tien-luong-thang-7-2024

Theo Nghị quyết 27, sau khi cải cách tiền lương sẽ tiến hành gộp, bỏ nhiều loại phụ cấp. Ảnh minh họa: TL

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính

Cũng theo Nghị quyết 27/NQ-TW, tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Quy định mới chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố trên tỉ lệ chi thường xuyên của UBND cấp xã; đồng thời, quy định số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng loại hình cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

Thế nào là phụ cấp lương?

Khái niệm về phụ cấp lương hiện nay không được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Tuy nhiên, tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định phụ cấp lương là khoản tiền dùng để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Công chức, viên chức cần phải biết 3 điều này về bảng lương mới khi cải cách tiền lương

GĐXH - Một bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện cải cách tiền lương có thể được bắt đầu từ ngày 1/7/2024.

gop-bai-bo-mot-so-phu-cap-cua-cong-chuc-vien-chuc-sau-cai-cach-tien-luong-thang-7-2024

Phụ cấp lương là một trong những nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động. Ảnh minh họa: TL

Quy định về mức phụ cấp lương

Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức phụ cấp lương cụ thể rằng phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên.

Theo đó, pháp luật không đặt ra mức phụ cấp lương cụ thể mà sẽ do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận với nhau.

Người sử dụng lao động có bắt buộc phải trả phụ cấp lương cho người lao động?

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung hợp đồng lao động cho thấy, phụ cấp lương là một trong những nội dung chủ yếu phải có trong hợp đồng lao động được giao kết giữa các bên.

Đây là khoản tiền nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Không phải người lao động nào cũng được trả các khoản phụ cấp lương mà tùy điều kiện và công việc của từng người. Đồng thời, khi chi trả phụ cấp lương cho người lao động thì người sử dụng lao động phải cân nhắc, xem xét về các yêu tố để tính đầy đủ luôn trong mức lương được đưa ra trong thỏa thuận.

Như vậy, người sử dụng lao động không bắt buộc phải trả thêm phụ cấp lương cho tất cả người lao động.

Các loại phụ cấp lương người lao động có thể nhận trước khi cải cách tiền lương

Căn cứ Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH liệt kê các loại phụ cấp cụ thể như sau:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Theo đó, pháp luật hiện nay không quy định cụ thể về số lượng của các loại phụ cấp mà chỉ có quy định mang tính liệt kê nêu trên. Việc trả phụ cấp lương loại nào, có hay không có phụ cấp lương là tùy thuộc vào giao kết, thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động này.

Theo GiaDinh